در این تحقیق نگرش دانشجویان استان قم به ملاک‌های انتخاب همسر بررسی می‌شود و با ملاک‌های اسلامی همسر مناسب مقایسه می‌گردد. پرسش اصلی در این تحقیق این است که نگرش دانشجویان استان قم در مورد ملاک‌های انتخاب همسر با نگرش اسلام چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟ روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی محسوب می‌شود و به این صورت می‌باشد که ابتدا معیارهای انتخاب همسر در آیین اسلام را از متون روایی و دینی استخراج کرده و سپس با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته، فهرست معیارهای انتخاب همسر از نگاه دانشجویان تهیه و سپس رابطه این ملاک‌ها با معیارهای اسلامی بررسی شد.