اثربخشی آموزش خوش‌بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق شهرستان قم


  • 25 اسف, 1395
  • 0 دیدگاه
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1394/11/13
چکیده فارسی: 

اختلال افسردگی از رایج‌ترین اختلالات روان شناختی به شمار می‌آید. به همین دلیل مورد توجه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان قرار گرفته است. این اختلال، کارکردهای زناشویی و خانوادگی افراد مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهشی نشان داده‌اند زنان در آستانه طلاق، دوره‌های گوناگون از افزایش افسردگی و کاهش رضایت از زندگی را حتی پس از جدایی تجربه کرده‌اند. آموزش خوش بینی به عنوان مداخله درمانی به این زنان، در کنار سایر روش‌های درمانی، می‌تواند در بهبود عملکرد زنان مراجعه کننده طلاق توافقی، در زندگی فردی و اجتماعی آنان، مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش خوش بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق شهرستان قم انجام شد. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متقاضی طلاق توافقی مراجعه کننده به دادگستری کل استان قم و همچنین مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره تحت نظارت بهزیستی شهرستان قم در سال‌های 1394- 1392 بود. حجم نمونه شامل تعداد 30 نفر از زنان یاد شده بود که با استفاده از روش غیر تصادفی از بین آنان که تمایل به شرکت در این پژوهش داشتند انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری منتسب به آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش جمع آوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه و ابزارآن، پرسش نامه افسردگی بک (BDI-II) و مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS) بود. پس از اجرای پیش آزمون برای هر دو گروه، مداخله درمانی با پروتکل آموزش خوش بینی، طی 14 جلسه 2 ساعته و در هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش به اجرا درآمد، اما گروه کنترل، هیچگونه مداخله‌ای را دریافت نکرد. پس از مداخله نیز پس آزمون برای هر دو گروه انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش که شامل داده‌های گردآوری شده به صورت جدول و نمودار بود، با توجه به فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش خوش بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق شهرستان قم تأثیر دارد و بدین ترتیب فرضیه‌های پژوهش تأیید شدند.

چکیده انگلیسی: 

The effectiveness of optimism training on depression and life satisfaction in women on the verge of divorce in Qom.

As depression disorder can be considered one of the most prevalent disorders of psychology, it has drawn the attention of many pschologysts and psychiatrists. This disorder can affect the sexual and family relationships of those who are involved. The research findings have indicated that women who are on the verge of divorce have experienced various stages of increased depression and decreased life satidfaction even after divorce. Optimism training together with other treatment methods as an alternative could be effective in improving individual and social lives of those women who are applying for divorce. The following research was conducted on the basis of effectiveness of optimism training on depression and life satisfaction in women on the verge of divorce in Qom. It was an applied and semi-experimental research with pre-test and post-test as well as control group. The Statistics society of this research includes women filing for agreed divorce referring to Ministry of Justice in Qom province as well as those referring to Consulting clinics and cognitive services supported by Welfare Organization (Behzisti) in Qom in the years 1392-1394. The volume of samples consists of 30 womenmentioned above whomwere intentionally selected from among those on the verge of divorce willing to take part in this research. They were randomly classified in two groups of 15 as experimental and control ones. The data collection of research was completed through questionnaire and its relevant tools as well as Beck depression questionnaire (2nd edition) (Beck and colleagues-2000) and life satisfaction scale of (Diener and callegues-1985). After the implementation of pre-test for the two groups, the optimism therapy protocol was carried out in 14 sessions of two hours each, once a week for experimental group. But control group received no therapy.Then, post-test was carried out for two groups. Afterwards, the statistical analysis was performed through the software called SPSS. The research data was analyzed through the collected data in the form of tables and indexes. With regards to research theories and with the usage of descriptive and conclusive statistics, the results revealed the fact that optimism training is effective on depression and life satisfaction in women on the verge of divorce in Qom province. The research theories were thus confirmed.

Key words:Women on the verge of divorce,depression,optimism training,life satisfaction