نگرش دانشجویان استان قم به ملاک‌های انتخاب همسر و مقایسه آن با ملاک‌های اسلامی


  • 23 اسف, 1395
  • 0 دیدگاه
استاد مشاور: 
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1394/12/25
چکیده فارسی: 

در این تحقیق نگرش دانشجویان استان قم به ملاک‌های انتخاب همسر بررسی می‌شود و با ملاک‌های اسلامی همسر مناسب مقایسه می‌گردد. پرسش اصلی در این تحقیق این است که نگرش دانشجویان استان قم در مورد ملاک‌های انتخاب همسر با نگرش اسلام چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟ روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی محسوب می‌شود و به این صورت می‌باشد که ابتدا معیارهای انتخاب همسر در آیین اسلام را از متون روایی و دینی استخراج کرده و سپس با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته، فهرست معیارهای انتخاب همسر از نگاه دانشجویان تهیه و سپس رابطه این ملاک‌ها با معیارهای اسلامی بررسی شد. برای این منظور پرسشنامه‌ای از مجموع ملاک‌های اسلامی و معیارهای مورد نظر دانشجویان جهت نمونه‌گیری تنظیم گردید. شیوه نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده، تعداد نمونه‌ها 300 نفر و آزمون آماری، آزمون کلموگروف اسمیرونوف می‌باشد.

بر اساس نتایج این تحقیق، در پسرها زیبایی، ایمان و اخلاق و در دخترها اخلاق، ایمان و تجمل‌گرایی در اولویت اول ملاک‌های انتخاب همسر دیده می‌شود. در پسرها، زیبایی که جزء ملاک‌های درجه دوم اسلام است، در اولویت اول و در دخترها، اخلاق که جزء ملاک‌های درجه اول اسلام و بعد از ایمان است، در اولویت اول انتخاب ایشان قرار دارد. در این تحقیق پسران و دختران در ملاک ایمان و اعتقادات شباهت دارند و آن را به عنوان اولویت دوم خود قرار داده‌اند؛ لذا نگرش غالب دانشجویان استان قم در امر ازدواج با ملاک‌های اسلامی منطبق و فقط اولویت‌بندی معیارهای ازدواج در دختران و پسران متفاوت است. 

چکیده انگلیسی: 

In this study, the attitudes of students to the mate selection criteria in the Qom Province are investigated, and these criteria are compared with the Islamic criteria for a good mate. The main question in this study is what similarities and differences there are between the attitudes of students in the Qom Province to the mate selection criteria and the attitude of Islam to them. The research method is practical and the method of the data collection is survey; in other words, the mate selection criteria in Islam were extracted from the religious texts, and having referred to studies, the list of the mate selection criteria is studied from the perspective of students in order to make it clear the relationship between these criteria and the Islamic criteria. Referring to some verses and traditions, the recommended criteria for the mate selection in the Islamic texts are extracted. To study the accepted criteria of the young people for the mate selection, based on the previous research, a questionnaire was prepared. The method of the sampling is random and the number of samples is 300 young people, and the statistical test is Kolmogorov-Smirnov Test. According to this study, beauty, faith, and morality are the first priority to the criteria for wife selection among boys, and morality, faith, and luxury are the first ones among girls. Beauty that is the secondary criteria of Islam is the first priority for boys, and among girls, morality that is the first priority of Islam is the secondary priority for girls. In this study, the criteria of faith for boys and girls are similar, and it is as a secondary priority, so the prevailing attitude of students in Qom province in marriage is consistent with Islamic criteria, but the prioritization criteria for marriage are different for boys and girls.